• فرم پرداخت
  • پیش فاکتور
  • اتصال به بانک

خواهشمند است فیلدها را کامل و اطلاعات معتبر وارد کنید .

    - کمترین مبلغ پرداخت 1000 ریال می باشد .

    - در قسمت توضیحات ، شرح کامل درخواست و ... خود را بنویسید .

    - ازین قسمت برای پرداخت مانده ی حساب و مواردی که در سامانه موجود نیست استفاده میشود .